Apolo Anton Ohno

Apolo Anton Ohno

Born
May 22, 1982 ( age: 35 )
Seattle, Washington
Occupation (s)
Speed skating